REGULAMENT

Regulament de Organizare şi Funcţionare al
“COMPOSESORATULUI GRĂNICERESC CUGIR”

În aplicarea şi completarea Statutului “Composesoratului Grăniceresc Cugir”, Adunarea Generală constituită în şedinţă azi, 04.04.2014, adoptă prezentul Regulament:

 

I. Dispoziţii Generale


Art. 1. Dispoziţiile prezentului sunt obligatorii şi unanim valabile pentru toţi membrii prezenţi şi viitori ai Composesoratului, indiferent de data şi de modul de dobândire a calităţii de membru.

 

II. Constituirea şi scopul Composesoratului


Art. 2. Composesoratul Grăniceresc Cugir, se înfiinţează în temeiul art. 26 din Legea nr. 1/2000, prin reconstituirea dreptului de proprietate al fostului Composesorat Grăniceresc înfiinţat anterior anului 1946, ca urmare a retroocedării dreptului de proprietate asupra fondului forestier.

 

Art. 3. Scopul Composesoratului Grăniceresc Cugir constă în administrarea şi gestiunea activului şi pasivului proprietăţii comune în devălmăşie a terenurilor forestiere şi păşuni aparţinând membrilor composesori.

 

Art. 4. În îndeplinirea scopului său, Composesoratul, prin organele de conducere şi reprezentare, va putea întreprinde orice fel de acţiuni, activităţi şi măsuri de natură a contribui la dezvoltarea patrimoniului Composesoratului şi a membrilor acestuia.

 

III. Membrii Composesoratului

 

Art. 5. Sunt membri ai Composesoratului Grăniceresc Cugir, astfel cum sunt enumeraţi în statut:

a) foştii grăniceri composesori, membrii ai "Composesoratului Grăniceresc Cugir" desfiinţat abuziv de către regimul comunist şi care au depus cereri de reconstituire a dreptu­lui de proprietate conform Legii nr.1/2000 şi Legii nr. 169/1997.

b) descendenţii şi moştenitorii foştilor grăniceri composesori care au depus cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în baza Legii nr.1/2000 şi 169/1997.


Dobândirea calităţii de membru

 

Art. 6. Calitatea de membru al Composesoratului Grăniceresc Cugir aparţine persoanelor care au deţinut drepturi composesorale anterior desfiinţării Composesoratului prin naţionalizare şi/sau moştenitorilor legali sau testamentari ai acestora.

 

Art. 7. Pot, de asemenea, dobândi calitatea de membru, persoanele care dobândesc drepturi composesorale ca urmare a transmiterii prin acte între vii cu titlu gratuit (donaţii, legate, contracte de întreţinere, etc) de la un membru composesor.

 

Art. 8. La data adoptării prezentului, membrii nominalizaţi în anexa la Statut şi care au reconstituit Composesoratul, deţin drepturi Composesorale egale, individualizarea acestora fiind consemnată în Registrul Drepturilor Composesorale ce constituie anexă la prezentul.

Drepturile composesorale se stabilesc prin operaţiunea numită proporţionalizare. Baza de proporţionalizare ce determină calcularea cotelor-părţi indivize se numeşte “cheie de proporţionalizare”. În vederea stabilirii cheii de proporţionalizare se caută ca numitorul comun să aibă fracţiuni de proporţionalizare, astfel ca şi cea mai mică cotă parte să se poată exprima. Numărătorii tuturor cotelor-părţi adunate, dau numitorul comun.

 

Art. 9. Drepturile composesorale deţinute nu pot fi înstrăinate către persoane din afara Composesoratului, transmiterea putându-se face doar către membrii, moştenitori legali şi testamentari sau Composesorat.

 

Art. 10. Poate deveni membru, persoana care solicită, cu aprobarea Adunării Generale şi cu îndeplinirea condiţiilor statutare.

 

Art. 11. Drepturile composesorale şi calitatea de membru pot fi transmise prin moştenire legală sau testamentară. Moştenitorul legal sau testamentar, va prezenta în acest sens o cerere însoţită de copia legalizată a Certificatului de Moştenitor sau a titlului în baza căruia solicită dobândirea calităţii de membru.

Prin succesiune, moştenitorul membrului composesor dobândeşte drepturile composesorale şi calitatea de membru.

Atunci când sunt mai mulţi moştenitori, indiferent de câtimea drepturilor composesorale transmise, aceştia dobândesc un singur drept de vot în Adunarea Generală, exerciţiul acestuia făcându-se de către moştenitorul mandatat de către ceilalţi moştenitori.

Atunci când un singur moştenitor dobândeşte drepturile composesorale pentru mai mulţi membrii composesori decedaţi, acesta va avea de asemenea un singur drept de vot în Adunarea Generală, indiferent de drepturile composesorale deţinute.

 

Art. 12. Indiferent de modul de transmitere, calitatea de membru se dobândeşte prin Hotărârea Adunării Generale a Composesoratului, Hotărâre prin care se vor face şi cuvenitele menţiuni în statut şi în Registrul Drepturilor Composesorale.

 

Pierderea calităţii de membru

 

Art. 13. Calitatea de membru al Composesoratului se pierde:

- prin deces;

- prin transmiterea drepturilor composesorale;

- prin Hotărârea Adunării Generale, cu votul a 2/3 din membrii prezenţi la şedinţă, pentru cazuri de nedemnitate.

 

Art. 14. Este nedemnă de a deţine calitatea de membru al Composesoratului persoana care:

- nu respectă prevederile Statutului Composesoratului şi a prezentului Regulament;

- nu respectă Hotărârile şi Deciziile Adunării Generale şi ale Consiliului de Administraţie;

- prin acţiune sau omisiune a săvârşit fapte de natură a crea orice fel de prejudiciu, inclusiv de imagine, în dauna Composesoratului sau a vreunuia dintre membrii acestuia şi/sau fapte penale de natura celor incidente activităţilor de orice fel ale Composesoratului.


IV. Organele de Conducere, Administrare şi Control ale Composesoratului


Art. 15. Organele de conducere, administrare şi control ale Composesoratului sunt:

a) Adunarea Generală

b) Consiliul de Administraţie.

c) Comisia de cenzori.

 

Organizarea şi funcţionarea  Adunării Generale

 

Art. 16. Adunarea Generală a Composesoratului este organ deliberativ şi este constituită din toţi membrii composesori.

 

Art. 17. Calitatea de membru dă dreptul la un vot în Adunarea Generală, indiferent de drepturile composesorale deţinute.

 

Art. 18. În exercitarea atribuţiunilor cuprinse în statut, Adunarea Generală adoptă Hotărâri valabile cu votul majorităţii membrilor prezenţi cu cvorumul prevăzut în Statut sau în alte dispoziţii care prevăd un cvorum sau o majoritate specială.

 

Art. 19. Hotărârile adoptate în Adunarea Generală sunt obligatorii pentru toţi membrii de la data adoptării, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la luarea deciziei sau au votat împotrivă.

 

Art. 20. Evidenţa Hotărârilor Adunării Generale se va ţine prin grija Secretariatului Composesoratului.

 

Art. 21. Adunările Generale se ţin conform statutului, în afara membrilor la acestea putând participa persoane invitate de către Consiliul de Administraţie.

 

Art. 22.

(1) În cadrul Adunărilor Generale se vor discuta problemele înscrise pe ordinea de zi şi aprobate de către Adunarea Generală. La sfârşitul şedinţei vor fi discutate şi problemele diverse.

(2) Votul se va exprima nominal şi deschis cu excepţia situaţiilor când prin vot, Adunarea Generală stabileşte, cu majoritate simplă, ca votul să fie secret.

(3) Lista membrilor composesori prezenţi la Adunarea Generată şi mandatele de reprezentare sau  împuternicirile vor fi anexate procesului verbal al şedinţei şi vor fi certificate prin semnătura secretarului Composesoratului.

 

Art. 23. Lucrările Adunării Generale sunt conduse de către Preşedintele Consiliului de Administraţie sau în lipsa acestuia de către Vicepreşedinte. Membrii au dreptul să se înscrie la cuvânt, ordinea acestora fiind urmărită de către secretar. Preşedintele poate limita dreptul la cuvânt ori de câte ori va considera necesar sau dezbaterea se abate de la temele aprobate pe ordinea de zi.

 

Art. 24. Preşedintele Consiliului de Administraţie are întotdeauna ultimul cuvânt. După expunerea punctelor de vedere, Preşedintele supune votului fiecare punct în parte înscris pe ordinea de zi. Membrii care nu respectă normele minime de decenţă în comportament şi exprimare la şedinţele Adunării Generale pot fi evacuaţi din sală iar în situaţii grave se poate pune în dezbatere chiar excluderea acestora.


Consiliul de Administraţie


Art. 25. Consiliul de Administraţie este organul executiv al Composesoratului şi este compus din cinci membri aleşi prin vot direct şi secret de către Adunarea Generală a Composesoratului.

Consiliul de Administraţie se întruneşte ori de câte ori se consideră necesar.

 

Art. 26. În prima şedinţă după desemnare, Consiliul de Administraţie alege un Preşedinte al Consiliului de Administraţie, un Vicepreşedinte, un Secretar şi doi membri.

 

Art. 27. Pentru a putea fi aleşi, membrii Consiliului de Adminstraţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  1. să aibă cetăţenie română;
  2. să fie majori;
  3. să fie membri ai composesoratului;
  4. să aibă studii superioare sau cel puţin studii medii (liceu, şcoală de maiştri, şcoală tehnică, etc.);

e) să nu fie rude între ei până la gradul IV;

f) să aibă domiciliul în oraşul Cugir sau în comunele sau oraşele limitrofe;

g) să nu aibă antecedente penale;

Membrii Consiliului de Administraţie sunt solidari răspunzători cu predecesorii săi dacă în termen de şase luni de la constatarea neregulilor nu le sesizează Comisiei de Cenzori sau organelor abilitate.

 

Art. 28. Deciziile Consilului de Administraţie sunt valabile dacă sunt luate cu cvorumul şi majoritatea de voturi prevăzută în statut. În caz de paritate la vot, este hotărâtor votul Preşedintelui.

 

Art. 29. În îndeplinirea atribuţiunilor stabilite prin statut, Consiliul de Administraţie adoptă decizii obligatorii, cu excepţia celor supuse aprobării Adunării Generale, pentru toţi membrii composesori şi personalul salariat al Composesoratului.

 

Art. 30. Activitatea Consilului de Administraţie se evidenţiază într-un Registru parafat, numerotat şi sigilat, ţinut prin grija secretarului Composesoratului.

 

Art. 31. În cazul neîndeplinirii obligaţiilor statutare, Consiliul de Administraţie sau unul, respectiv unii din membrii săi pot fi revocaţi din funcţia deţinută de către  Adunarea Generală Extraordinară întrunită în conformitate cu art.10 din statut la solicitarea scrisă a membrilor composesori reprezentând majoritatea voturilor.

 

Art. 32. Atrag revocarea din funcţia de membru al Consilului de Administraţie înainte de ajungerea la termen a mandatului:

  • încălcarea prevederilor statutului şi a prezentului Regulament;
  • săvârşirea unei infracţiuni legate de activitatea de administrare sau de activitătile composesoratului;
  • cazurile de nedemnitate.

 

Art. 33. Pentru eficientizarea şi buna coordonare a activităţii Composesoratului, Consiliul de Administraţie poate constitui comisii specializate pe domenii. Înfiinţarea comisiilor, componenţa nominală şi atribuţiunile fiecăreia se stabilesc de către Consiliul de Administraţie prin Decizie. Din comisii pot face parte membrii dar şi alte persoane cu ocupaţii de specialitate în domeniul respectiv. Membrii comisiilor pot fi şi salariaţi ai Composesoratului.

 

Art. 34. Consiliul de Administraţie exercită toate atribuţiunile ce nu sunt în competenţa Adunării Generale şi a Comisiei de Cenzori fie direct fie prin atribuţiunile conferite Preşedintelui prin Statut.

 

Art. 35. Anual în luna noiembrie, Consiliul de Administraţie va întocmi Proiectul de buget pentru anul financiar viitor, care va cuprinde:

- la venituri, sume provenite din:

a) vânzarea, exploatarea şi prelucrarea masei lemnoase;

b) gospodărirea vânatului şi pescuitului;

c) penalităţi şi despăgubiri silvice;

d) gospodărirea fondului funciar;

e) închirieri de imobile;

f) alte activităţi conexe.

- la cheltuieli, sume pentru:

g) remunerarea membrilor Consiliului de Administraţie, a Comisiei de Cenzori şi a angajaţilor;

h) funcţionarea Consiliului de Administraţie sl a Comisiei de Cenzori;

i) administrarea şi gospodărirea pădurilor şi păşunilor;

j) garanţii pentru situaţii neprevăzute;

k) investiţii, amenajamente silvice şi pastorale;

I) cheltuieli privind exploatarea si prelucrarea lemnului;

m) impozite, taxe, alte contribuţii;

n) alte cheltuieli.

 

Art. 36. Consiliul de Administraţie va desemna sau va angaja în calitate de salariat, un responsabil cu probleme silvice ce va avea, fără însă a se limita la acestea, următoarele atribuţiuni:

- în domeniul silvic :

a) însoţeşte şeful de ocol sau pe delegatul acestuia la toate lucrările silvice cuprinse în programul anual de lucrări;

b) supraveghează şi semnează recepţiile tehnice ale lucrărilor executate de terţi sau în regie proprie;

c) recepţionează materialul lemnos fasonat pentru nevoile Composesoratului, împreună cu delegatul Ocolului Silvic;

d) participă alături de specialiiştii Ocolului Silvic la controlul circulaţiei materialului lemnos, raportând în scris Consiliului de Administraţie cel puţin lunar cele constate;

e) participă ca delegat al Composesoratului la inspecţiile de fond sau parţiale efectuate de delegaţii Ocolului Silvic, contrasemnând actele de inspecţie;

f) ţine evidenţele specifice activităţii sale;

-în domeniul păşunatului:

g) întocmeşte anual planurile de cultură, întreţinere şi exploatare a păşunilor la flecare trup de păşune în parte, pe care-l înaintează spre aprobare Consiliului de Administraţie până la finele lunii octombrie;

h) elaborează Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru ciclul de păşunat din anul în curs, luând ca bază de calcul valoarea unui drept de păşunat exprimai valoric, în unitate vită mare (U.V.M) şi în hectar, în funcţie de necesităţile Composesoratului şi încărcătura maximă admisibilă pentru păşunile respective;

i) supraveghează ca planurile de exploatare ale păşunilor să fie strict îndeplinite prin numărarea cei puţin o dată pe lună a efectivelor de animale ieşite la păsunat;

j) coordonează echipele care lucrează la întreţinerea păşunilor, controlează executarea lucrărilor şi întocmeşte recepţiile tehnice şi pontajele pentru statele de plată;

k) emite autorizaţiile de păşunat pe baza planului de cultură, întreţinere şi exploatare a păşunilor. În cazul persoanelor care nu sunt membri composesori sau al membrilor composesori care solicită mai multe drepturi de păşunat va emite autorizaţii în funcţie de numărul de drepturi neutilizate şi capacitatea reală de păşunat, numai după achitarea contravalorii taxei de păşunat la Casieria Composesoratuiui. În urma întocmirii bilanţului pastoral, propune pentru valorificare prin licitaţii drepturile de păşunat pe suprafeţele ramase în exces;

 

Art.37

(1) Consiliul de Administraţie poate angaja după necesităţi, personal de specialitate.

(2) Personalul silvic: şef de ocol, şefi de districte, brigadieri şi pădurari, după caz şi/sau personalul administrativ: contabil, casier, etc. este angajat de Consiliul ce Administraţie şi este subordonat acestuia. Candidaţii trebuie să fie atestaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(3) Salarizarea personalului prevăzut la pct.(2) va fi stabilită de Consiliul de Administraţie.

(4) Atribuţiile şi obligaţiile personalului menţionat la pct.(2) sunt stabilite, în conformitate cu legislaţia în vigoare, de Consiliul de Administraţie.

 

Comisia de Cenzori

 

Art. 38. Comisia de Cenzori este compusă din trei membrii şi este aleasă în condiţiile prevăzute pentru membrii Consiliului de Administraţie de către Adunarea Generală. Este obligatoriu ca unul dintre membrii să fie expert contabil sau contabil autorizat.

 

Art. 39. Dipoziţiile referitoare la condiţiile  şi exercitarea calităţii de administrator se aplică în aceleaşi condiţii şi cenzorilor.

 

V. Dispoziţii Finale

Art. 40. Organizarea şi desfăşurarea curentă a activităţii Composesoratului, va face obiectul unor regulamente şi dispoziţii specifice, elaborate şi adoptate în strictă concordanţă cu prezentul Regulament şi cu Statutul Composesoratului.

 
PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
DR.ING. EMIL NICOLAE MUNTEAN

Regulament privind desfășurarea activităților în Sala de Festivități a Composesoratului Grăniceresc Cugir