STATUT

STATUTUL COMPOSESORATULUI
"COMPOSESORATUL GRĂNICERESC CUGIR”

actualizat la data de 22.04.2015

Capitolul 1 - Dispoziţii generale

 

Art.1.

(1)  „Composesoratul Grăniceresc Cugir”, cu sediul în Cugir str. Victoriei, nr. 8A, jud. Alba , este constituit în temeiul prevederilor art. 28 din Legea nr. 1/2000 cu modificările şi completările din Legea nr. 247/2005.


Composesoratul este persoană juridică, cu scop lucrativ, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia din Romania, legislaţia comunitară în acest sens şi cu prezentul statut.


Composesoratul se constituie pe durată nedeterminată.


Scopul Composesoratului îl constituie administrarea, exploata­rea şi valorificarea patrimoniului de care dispune în conformitate cu prevederile prezentului statut şi a legislaţiei în vigoare pentru:

  • desfăşurarea unor activităţi de interes general şi local cât şi de grup facilitându-se accesul la resurse private şi publice interne şi externe în interesul patrimonial sau nepatrimonial al membrilor săi;
  • constituirea structurilor silvice proprii, pentru gospodărirea unitară a fondului forestier al Composesoratului;
  • apărarea intereselor membrilor săi, a patrimoniului forestier privind gospodărirea fondului forestier-pădure şi a păşunilor împădurite proprietatea composesoratului;
  • crearea structurilor care au ca scop organizarea, administrarea şi folosirea păşunilor împădurite, prin întocmirea de amenajamente pastorale, construirea de drumuri forestiere noi, întreţinerea drumurilor forestiere existente, pentru o valorificare superioară a masei lemnoase şi a produselor secundare ale pădurii;
  • reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţelor de teren aflate încă în folosinţa statului, respectiv rezervaţii de seminţe, parcuri naţionale, pepiniere, drumuri forestiere şi suprafeţe ce deservesc construcţiile silvice, terenuri asupra cărora dovedim dreptul de proprietate prin extrase de carte funciară.


Art.2. Un scurt istoric al Composesoratului este prezentat în anexa nr.1 la prezentul sta­tut, anexă ce face parte integrantă a statutului.


Art.3. Patrimoniul Composesoratului se constituie din totalitatea bunurilor mobile şi imo­bile provenite în urma reconstituirii dreptului de proprietate, precum şi cele provenite din donaţii, sponsorizări, achiziţii de la persoane fizice sau ju­ridice din ţară şi din străinătate.

 

Capitolul 2 - Membrii composesori, drepturile şi obligaţiile acestora

 

Art.4.(1) Membrii Composesoratului denumiţi în continuare membrii composesori sunt persoane fizice, după cum urmează:

a) foşti grăniceri composesori, membri ai "Composesoratului Grăniceresc Cugir" desfiinţat abuziv de către regimul comunist şi care au depus cereri de reconstituire a dreptu­lui de proprietate conform Legii nr.1/2000 şi nr. 169/1997

b) descendenţii şi moştenitorii foştilor grăniceri composesori care au depus cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în baza Legii nr.1/2000 şi 169/1997.

 

(2) Numele, prenumele, adresa şi celelalte date referitoare la membrii composesori, precum şi drepturile indivize ale fiecărui membru composesor, sunt evidenţiate în Registrul composesorilor care face parte integrantă din prezentul statut.

Drepturile indivize ale fiecărui membru composesor sunt stabilite în funcţie de documentele depuse, care atestă descendenţa sa.

 

(3) Registrul composesorilor poate fi modificat numai cu aprobarea Adunării generale, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Composesoratului.

 

(4) Anual, după Adunarea Generală Ordinară, ca urmare a solicitării Consiliului de Administraţie, Registrul composesorilor va fi actualizat prin încheiere judecătorească.

 

(5) Fiecare membru al Composesoratului are următoarele drepturi:

a) Să participe activ la activităţile Composesoratului;

b) Să facă propuneri cu privire la activitatea Composesoratului;

c) Să participe la luarea deciziilor în cadrul Adunărilor generale având drept de vot deliberativ, sau în organe­le de conducere, dacă face parte din acestea;

d) Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Composesoratului;

e) Să beneficieze de toate serviciile oferite de către Composesorat;

 

(6) Fiecare membru al Composesoratului are următoarele îndatoriri:

a) Să participe efectiv la acţiunile Composesoratului la solicitarea Consiliului de Administraţie;

b) Să contribuie la mărirea potenţialului material şi financiar al Composesoratului;

c) Să manifeste loialitate faţă de scopul şi obiectivele Composesoratului şi să nu urmărească realizarea de avantaje personale din calitatea de asociat, în dauna Composesoratului;

d) Să aibă o conduită decentă şi să nu cauzeze niciun fel de prejudicii, Composesoratului, membrilor acestuia sau organelor de conducere;                             

e) Să nu utilizeze capitalul şi bunurile Composesoratului în folos propriu sau în interesul altor persoane fizice şi juridice;

f) Să achite cotizaţia în condiţiile stabilite.

 

Art. 5 Vânzările - cumpărările drepturilor indivize ale membrilor composesori se vor efectua în următoarele condiţii şi cu procedura prevăzută la Art.6 din prezentul statut:

 

a) suprafaţa şi drepturile dobândite de un membru composesor să nu depăşească 10 % din patrimoniul Composesoratului, respectiv din totalul drepturilor membrilor composesori;

 

b) înstrăinarea drepturilor composesorale să se facă numai între membrii composesori cu excepţia Composesoratului, care poate cumpăra drepturi composesorale sau alte active de la membrii săi, sau de la alte persoane fizice sau juridice, cu condiţia redistribuirii proprietăţii astfel dobândite între membri, proporţional cu drepturile indivize ale fiecăruia.

 

An.6.

(1)

În cazul în care un membru composesor doreşte să vândă o parte sau după caz părţi din drepturile sale composesorale are obligaţia de a face public acest lucru. Intenţia de vânzare se va afişa la sediul Composesoratului şi acest lucru se va consemna într-un proces verbal semnat de către preşedintele şi secretarul Composesoratului.

Este interzisă vânzarea oricăror drepturi composesorale ale membrilor composesori către persoane din afara composesoratului.

 

(2)

a) Cumpărarea oricăror drepturi ale membrilor composesori care renunţă la drepturile lor prin vânzarea cotelor părţi deţinute, se face exclusiv de către membrii composesoratului sau de către "Composesoratul Grăniceresc Cugir", prin intermediul Consiliului de Administraţie. Cotele părţi dobândite în urma cumpărării în condiţiile de mai sus se redistribuie direct proporţional cu drepturile deţinute de fiecare membru composesor rămas în Composesorat.

b) Consiliul de Administraţie va stabili preţul, condiţiile vânzării-cumpărării, modalităţile şi termenele de plată şi alte clauze specific, dacă e cazul, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

 

(3)

Transcrierea drepturilor composesorale în Registrul composesorilor se realizează la data la care membrul composesor cumpărător sau Composesoratul achită contravaloarea acestora.

(4)

Actele de vânzare - cumpărare ale drepturilor composesorale întocmite cu încălcarea dispoziţiilor de mai sus, sunt lovite de nulitate.

 

Art.7

(1) Indiferent de numărul drepturilor composesorale deţinute, membrul composesor are dreptul la un singur vot în Adunarea Generală a Composesoratului.

 

(2) Cotele părţi ce revin membrilor composesori se stabilesc conform Regulamentului de Organizare şi funcţionare al Composesoratului funcţie de ceea ce moşteneşte şi revendică fiecare membru actual, în baza declaraţiei depusă de fiecare membru în parte şi a documentelor anexate. Cotele părţi ce revin membrilor composesori diferă de la un membru la altul, funcţie de configuraţia arborelui genealogic al fiecărui membru, funcţie de ceea ce moşteneşte şi revendică fiecare, funcţie de numărul foştilor grăniceri moşteniţi şi funcţie de numărul membrilor actuali înscrişi având acelaşi grad de rudenie pe orizontală, cu cel moştenit.

 

(3) Niciun membru composesor nu poate să exercite asupra patrimoniului Composesoratului, în mod individual, acte sau fapte de posesie sau de administrare, nici să revendice dreptul individual de proprietate sub titlul său de composesor.

 

Capitolul 3 - Organele de Conducere, Administrare şi Control ale Composesoratului

 

Organele de conducere, administrare şi control ale Composesoratului sunt:
Adunarea Generală.
Consiliul de Administraţie.
Comisia de Cenzori.

Adunarea Generală a Composesoratului

 

Art.8.

(1) Organul suprem de conducere al Composesoratului este Adunarea Generală, formată din toţi membrii composesori cu drept de vot. Adunarea Generală poate fi ordinară sau extraordinară. Aceste adunări se vor ţine în Cugir la sediul Composesoratului sau în alte locaţii care permit desfăşurarea în bune condiţii a Adunării Generale.

 

(2) Anual vor avea loc două Adunări Generale Ordinare.

Prima, după întocmirea bilanţului contabil privind anul financiar anterior, dar nu mai târziu de sfârşitul lunii aprilie, iar cea de a doua, cel mai târziu până la sfârşitul lunii noiembrie, aceasta având pe ordinea de zi, în principal, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul viitor şi stabilirea, în limita celor prevăzute în amenajamentul silvic, a parchetelor de exploatare ce se vor valorifica pe bază de licitaţii în cursul anului următor.

 

(3) Adunarea Generală Extraordinară se va convoca la cererea a cel puţin 2/3 din numărul membrilor composesori, la cererea Comisiei de Cenzori sau a Consiliului de Administraţie.

 

Art.9.

(1) Adunarea Generală este statutar constituită şi poate să adopte hotărâri, dacă membrii prezenţi reprezintă jumătate plus unu din numărul total de membri cu drept de vot, hotărârile fiind adoptate cu o majoritate simplă de voturi.

 

(2) Dacă la prima convocare nu se realizează cvorumul stabilit la pct. 1, Adunarea Generală va avea loc de drept, fără altă convocare în a şaptea zi de la prima convocare, indiferent de numărul membrilor prezenţi.

 

Art. 10.

(1) Adunările Generale care au pe ordinea de zi modificarea statutului, alegerea sau schimbarea în totalitate sau în parte a membrilor Consiliului de Administraţie, primirea de noi membri composesori, fuziunea cu alte composesorate sau efectuarea de investiţii majore, altele decât întreţinerea şi regenerarea pădurilor, sunt legal constituite dacă au fost convocaţi cel puţin 2/3 din numărul membrilor composesori iar la prima convocare sunt prezenţi membrii composesori reprezentând jumătate plus unu din numărul membrilor cu drept de vot.

 

(2) În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul de la pct.1, Adunarea următoare se va putea ţine şi va avea putere de decizie indiferent de numărul membrilor composesori prezenţi. În acest caz şi această Adunare se va convoca prin procedura prevăzută de art. 11.

 

(3) Hotărârile sunt valide prin votul majorităţii membrilor prezenţi.

 

Art.11.

(1) Convocările Adunărilor Generale se vor face de către Preşedinte, prin grija Secretariatului Composesoratului, sau de către membrii composesori, conform Art. 8 (3), prin convocator ce urmează a fi semnat de fiecare membru composesor cu cel puţin trei zile înainte de data şedinţei. În cuprinsul convocării se vor preciza: data, ora şi locul unde va avea loc Adunarea Generală, proiectul ordinirii de zi a acesteia, iar în cazul Adunărilor Generale Extraordinare motivaţia acesteia făcută de cei care au iniţiat-o. Se va recurge şi la mijloacele mass-media locale, dacă e cazul. Procedura este valabilă pentru membrii composesori care au domiciliul în oraşul Cugir.

 

(2) Membrii composesori cu domiciliul în altă localitate vor fi convocaţi prin mijloacele de telecomunicaţie (scrisori, telegrame, fax-uri, telefoane, e-mail, etc), transmise în timp util.

 

Art. 12.

Lucrările Adunării Generale vor fi conduse de Preşedintele sau Vicepreşedintele Composesoratului, iar procesul verbal va fl întocmit de către Secretariatul Composesoratului în Registrul special al şedinţelor şi va purta semnătura membrilor Consiliului de Administraţie şi Comisiei de Cenzori.

 

Art.13.

(1) Constituie atributul exclusiv al Adunării Generale următoarele:

a) Aprobarea sau alegerea, cu majoritate de voturi, pe o perioadă de cinci ani a membrilor Consiliului de Administraţie şi revocarea acestora, dacă e cazul;

b) Aprobarea sau alegerea cu majoritate de voturi, pe o perioadă de trei ani, a membrilor Comisei de cenzori şi a supleanţilor acestora;

c) Dezbaterea şi aprobarea raportului anual al Consiliului de Administraţie privind gestiunea pe anul financiar încheiat;

d) Dezbaterea şi aprobarea raportului Comisiei de cenzori pe anul financiar încheiat cu privire la activitatea Consiliului de Administraţie şi situaţia gestiunii Composesoratului;

e) Dezbaterea şi adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli;

f) Mărirea sau micşorarea patrimoniului Composesoratului prin acte de vânzare-cumpărare, de donaţie sau de asociere cu proprietari de teren persoane fizice sau juridice sau cu alte composesorate;

g) Avizarea transmiterii drepturilor composesorale de către membrii composesori conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Composesoratului;

h) Aprobarea dobândirii şi pierderii calitaţii de membru composesor conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al composesoratului;

i) Dezbaterea modificărilor privind structura proprietăţii prin reduceri sau majorări de drepturi ca urmare a vânzării, cumpărării sau achiziţionării unor active sau a unor drepturi composesorale de către Composesorat, respectiv a unor hotărâri judecătoreşti definitive şi avizarea operării acestor modificări în evidenţele Composesoratului;

(j) Stabilirea, în limita celor prevăzute în amenajamentul silvic, a parchetelor de exploatare ce se vor valorifica pe bază de licitaţii în cursul anului următor;

(k) Stabilirea necesarului de material lemnos pentru foc şi pentru construcţii, pentru nevoile proprii ale membrilor composesori şi a Composesoratului, restul urmând a se valorifica prin licitaţii;

(l) Stabilirea cotei părţi din profitul net realizat care va fi distribuit membrilor composesori, direct proporţional cu drepturile deţinute de fiecare;

(m) Stabilirea cotei procentuale din profitul net realizat destinată remunerării Consiliului de Administraţie;

(n) Avizarea cheltuielilor privind administrarea, paza şi protecţia patrimoniului Composesoratului, cele cauzate de lucrările de regenerare şi de întreţinere a plantaţiilor, de întreţinere a drumurilor forestiere, de lucrările vânătoreşti şi piscicole, respectiv stabilirea unor taxe de închiriere a fondului funciar aflat în proprietate, pentru activităţi legate de vânătoare şi pescuit;

o) Constituirea de societăţi comerciale cu asociat unic sau asocierea cu alte persoane fizice sau juridice în vederea constituirii de societăţi comerciale cu obiect de activitate adiacent nevoilor Composesoratului;

p) Aprobarea cu majoritate de voturi la propunerea Consiliului de Administarţie a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al composesoratului;

r) dezbaterea şi aprobarea oricăror probleme de natură a fi cuprinse în sfera de atribuţii a Adunării Generale.

 

(2) Pe ordinea de zi vor figura şi problemele sesizate în scris de cel puţin a zecea parte a membrilor composesori, cu cel puţin cinci zile înainte de data Adunării Generale, precum şi propunerile Consiliului de Administraţie privind înbunătăţirea activităţii Composesoratului.

 

Art.14.

(1) La Adunările Generale dreptul de vot al membrilor composesori este egal, fiecare membru având dreptul la un vot.

 

(2) Membrii composesori vor vota personal sau prin reprezentant, cu excepţia soţului care poate reprezenta soţia şi invers. Fără mandat reprezentantul va fi în mod obligatoriu membru composesor. Mandatul de reprezentare se încheie în scris cu specificarea numelui, prenumelui, domiciliului şi a actului de identitate atât în cazul mandantului cât şi al mandatarului, a datei întocmirii actului, a şedinţei pentru care împuternicirea este valabilă şi va purta semnătura ambelor persoane. Mandatul de reprezentare este acceptat sub semnătură privată sau autentificat.

 

(3) Un împuternicit poate reprezenta maximum zece membri composesori în cazuri justificate.

 

Art.15. Hotărârile Adunărilor Generale vor fi consemnate în procesul verbal al şedinţei şi transcrise într-un registru special, sub semnătura membrilor Consiliului de Administraţie şi a Comisiei de cenzori.

 

Art.16. Hotărârile Adunării Generale necontestate în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data Adunării Generale, precum şi cele pentru care contestaţiile au fost res­pinse prin hotărîri judecătoreşti definitive, devin obligatorii pentru toţi membri composesori. Contestaţia se poate face la instanţa teritorială competentă.

Consiliul de Administraţie

 

Art. 17.

(1) Consiliul de Administraţie se compune din cinci membri aleşi de către Adunarea Generală, dintre membrii composesori, cu majoritatea simplă de voturi pentru perioada prevăzută ia art. 13(1) lit.a).

Au calitatea de administratori, după cum urmează:

- MUNTEAN EMIL – NICOLAE, CNP 1621207013525, cetăţean român, domiciliat ȋn Cugir str. Vasile Alecsandri nr. 59, jud Alba, identificat prin CI seria AX nr. 398237 eliberată de SPCLEP Cugir la 29.06.2010;

- MICU ROMULUS, CNP 1530921013542, cetăţean romăn, domiciliat ȋn Cugir, str. Vasile Alecsandri nr. 19, jud. Alba, identificat prin CI seria AX nr. 577033 eliberată de SPCLEP Cugir la 12.09.2014;

- BERIAN GHEORGHE, CNP 1520930013520, cetăţean român, domiciliat ȋn Cugir, str. Salcâmului nr. 8, jud. Alba, identificat prin CI seria AX nr. 651801 eliberată de SPCLEP Cugir la data de 28.09.2016;

- CÂMPEAN EMIL, CNP 1420816013534, cetăţean român, domiciliat ȋn Cugir, str. Vasile Alecsandri nr. 21, jud. Alba, identificat prin CI seria AX nr. 345649 eliberată de SPCLEP Cugir la 15.01.2009;

- PȊRVAN ION, CNP 1450120013524, cetăţean român, domiciliat ȋn Cugir, str. Cetăţii nr. 7, jud. Alba, identificat prin CI seria AX nr. 077100, eliberată de SPCLEP Cugir la 29.06.2010

 

(2) Consiliul de Administraţie va alege dintre membrii săi un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar şi doi membrii.

 

(3) Calitatea de membru în Consiliul de Administraţie încetează înainte de termen în caz de deces, demisie sau revocare. În acest caz, mandatul membrului nou ales în Consiliul de Administraţie, va fi egal cu mandatul rămas al Consiliului de Administraţie.

 

(4) Membrii Consiliului de Administraţie pot fi realeşi după expirarea mandatului prevăzut de Art. 13 (1), lit. a).

 

Art.18

(1) Consiliul de Administraţie se întruneşte în şedinţe cel puţin săptămânal sau ori de câte ori este nevoie şi se convoacă de către preşedinte, cu precizarea proiectului ordinii de zi.

 

(2) Şedinţele sunt legal întrunite în prezenţa a minimum trei membri, iar deciziile sunt luate prin votul majorităţii membrilor prezenţi. Deciziile vor fi consemnate în registrul special al şedinţelor Consiliului de Administraţie. Acest registru poate fi consultat de către toţi membrii composesori, iar aceştia pot consemna observaţiile lor într-un registru special.

 

(3) Pentru hotărârile luate toţi membrii Consiliului de Administraţie răspund în mod solidar.

 

Art.19 Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii:

 

a) administrarea corespunzătoare a patrimoniului Composesoratuiui;

b) întocmirea şi supunerea spre aprobare Adunării Generale a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Composesoratului;

c) întocmirea şi prezentarea Adunării Generale a proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pe  anul viitor, a bilanţului contabil, precum şi a contului de profit şi pierdere pentru anul financiar încheiat;

d) stabilirea proiectului ordinii de zi a Adunărilor Generale;

e) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;

f) organizarea evidenţei şi păstrării în mod corespunzător a documentelor Composesoratului;

g) sesizarea organelor judecătoreşti asupra modificărilor privind Registrul composesorilor ca urmare a avizuiui Adunării Generale şi operarea rectificărilor necesare pe baza încheierilor judecătoreşti;

h) numirea şi revocarea din funcţii a personalului care lucrează sub controlul Consiliului de Administraţie;

i) luarea măsurilor pentru elaborarea sau modificarea amenajamentului silvic în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

j) pe baza amenajamentului silvic aprobă planurile anuale de exploatare şi întreţinere a pădurilor şi păşunilor;

k) apărarea intereselor Composesoratuiui în faţa autorităţilor locale şi centrale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

l) aprobă angajarea şi concedierea personalul propriu, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

m) propune, alege şi validează comisiile pe activităţi şi coordonatorii acestora;

n) propune şi aprobă programul anual al principalelor acţiuni ale Composesoratului;

o) hotărăşte cu privire ia asocierea, afilierea sau fuziunea cu alte asociaţii, organizaţii sau societăţi.

 

Art.20

(1) Preşedintele Consiliului de Administraţie al Composesoratuiui are următoarele atribuţii:

a) reprezintă Composesoratul în relaţii cu terţi;

b) supraveghează activitatea membrilor Consiului de Administraţie;

c) urmăreşte ducerea la îndeplinire a Hotărârilor/Deciziilor luate de către Adunarea Generală şi Consiliul de Administraţie;

d) convoacă, conduce  şi coordonează lucrările Adunării Generale şi ale Consiliului de Administraţie;

e) comunică persoanelor interesate hotărârile Adunărilor Generale rămase defi­nitive;

f) inspectează patrimoniul Composesoratuiui, luând măsuri în cazul neregulilor con­statate prin înştiinţarea şi avertizarea organelor competente în rezolvarea lor;

g) păstrează actele şi documentele Composesoratului;

h) organizează şi controlează contabilitatea, caseria şi gestiunea composesoratului;

i) controlează şi contrasemnează recepţiile tehnico-financiare ale lucrărilor executa­te pe proprietatea Composesoratuiui, verificând necesitatea şi oportunitatea lor;

j) face publice, prin mass-media locală, valorificarea prin licitaţie a masei lemnoase şi de arendare de păşuni, fâneţe şi teren arabil;

k) semnează contractele de exploatare a masei lemnoase vândute, contractele de păşunat şi orice alte contracte sau documente ale Composesoratuiui;

l) încheie contracte de muncă şi de management, după caz.

 

(2) În situaţia în care Preşedintele, din motive obiective nu-şi poate exercita atribuţiile, acestea sunt preluate automat ce către Vicepreşedinte, prin delegare de competenţă.

 

Art.21

Preşedintele şi Vicepreşedintele semnează toată corespondenţa Composesoratului.

 

Art.22

Secretarul composesoratului, ţine evidenţa documentelor de orice natură în legătură cu activitatea Adnunării Generale şi a Consiliului de Administraţie al Composesoratului.

Comisia de Cenzori

 

Art. 23

(1) Comisia de Cenzori este formată din 3 membri plini şi 3 supleanţi aleşi în Adunarea Generală dintre membrii composesori, cu majoritate de voturi. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat.

Au calitatea de cenzori, dupǎ cum urmează:

  • SĂUCHEA CORNELIA, CNP 2530913013536, cetăţean român, domiciliată ȋn Cugir, str. Rȋul Mic nr. 19, jud. Alba, identificată prin CI seria AX nr. 693066 eliberată de SPCLEP Cugir la 16.11.2017;
  • BERIAN CORNELIA, CNP 2590921013527, cetăţean român, domiciliată ȋn Cugir, str. Emil Racoviţă nr. 1, sc. B, et. 2, ap. 12, jud. Alba, identificată prin CI seria AX nr. 493122 eliberată de SPCLEP Cugir la 5.10.2012;
  • CRIȘAN IOAN – MIHAIL, CNP 1550613013521, cetăţean român, domiciliate ȋn Cugir, str. 21 Decembrie 1989 nr. 21, jud. Alba, identificat prin CI seria AX nr. 352390 eliberată de SPCLEP Cugir la 2.04.2009

 

(2) Nu pot fi aleşi ca membri ai Comisiei de Cenzori, iar dacă au fost aleşi decad din această calitate:

a) salariaţii Composesoratului;

b) rudele până la gradul IV ale membrilor Consiliului de Administraţie;

 

(3) Comisia de Cenzori are următoarele atribuţii şi obligaţii:

a) Să examineze cel puţin trimestrial registrele Composesoratului, în scopul verificării corectitudinii operaţiunilor financiare şi să certifice că acestea sunt bine întocmite;

b) Să efectueze lunar inspecţii casieriei;

c) Să verifice contul de gestiune, bilanţul şi contul de profit şi pierdere şi să întocmească un raport asupra lor, care se va supune dezbaterii Adunării Generale;

d) Să solicite, dacă consideră necesar, convocarea Adunării Generale extraordinare de către Consiliul de Administraţie;

e) Să vegheze asupra aplicării legilor şi a respectării statutului Composesoratului;

 

(4) Membrii Comisiei de Cenzori participă în mod obligatoriu la lucrările Adunării Genarale;

 

(5) Cenzorii, pentru munca lor, primesc o indemnaizaţie anuală a cărei valoare se stabileşte de către Adunarea Generală;

 

Capitolul 4 - Activitatea financiară a Composesoratului

 

Art. 24. Anul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie. Primul an financiar începe odată cu dobândirea personalităţii juridice.

 

Art. 25. Activitatea financiar contabilă se ţine cu respectarea legislaţiei în vigoare, respectiv Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice în partidă dublă.

 

Art. 26. Evidenţa fondurilor asociaţiei se ţine în lei. Bianual, respectiv la 30 iunie şi 31 decembrie se va întocmi bilanţul

 

Art. 27. Bilanţul şi contul de profit şi pierdere se încheie obligatoriu până la data de 31 martie al anului financiar următor. În bilanţ se înscrie tot activul şi pasivul Composesoratului rezultat la sfârşitul anului precedent, sumele încasate, plăţile efectuate în cursul anului respectiv, precum şi profitul realizat sau pierderea rezultată.

a. până la 10% se va repartiza membrilor Consiliului de Administratie, proporţional cu activitatea depusă de fiecare;

b. până la 20% pentru fondul de rezervă, acoperirea cheltuielilor în caz de calamităţi sau catastrofe naturale;

c. până la 20 % pentru sponsorizări,acţiuni de binefacere şi alte asemenea;

d. până la 20% pentru investiţii proprii;

e. suma rămasă se va repartiza membrilor composesori proporţional cu drepturile fiecăruia.Datoriile membrilor composesori faţă de composesorat se vor deconta cu această ocazie din aceste sume.

(2) Cota-parte din profitul net neridicat în termen de 1 an de la data Adunării Generale care a stabilit aceasta, se prescrie şi devine venitul Composesoratului.

 

Capitolul 5 - Modificarea statutului Composesoratului

 

Art. 29. Modificarea statutului se poate face în urma hotărârii adunării generale cu votul şi cvorumul stabilit în prezentul statut.

 

Art. 30. Procedura înscrierii modificării statutului şi actului constitutiv în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor este cea prevăzută de lege şi de prezentul statut.

 

Art. 31 Demersurile pentru autentificarea procesului verbal şi înscrierea notificării se întreprind de persoana împuternicită în acest sens de către Adunarea Generală.

 

Capitolul 6 - Dispoziţii finale

 

Art. 32. Prezentul Statut se completează cu dispoziţiile prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Composesoratului.

 

Art. 33. Hotărârile Adunării Generale, luate în limita legilor, a statului şi a regulamentului de organizare şi funcţionare, vor fi obligatorii pentru toţi membrii Composesoratuiui.

 

Actualizat în temeiul Hotărârii Adunării Generale a membrilor composesori nr. 3 din data de 22.04.2015 şi certificat prin semnătura Preşedintelui Consiliului de Administraţie, în număr de 4 (patru) exemplare originale.

 

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
DR.ING. EMIL NICOLAE MUNTEAN